Badania pracowników

Realizując projekty rozwojowe bardzo często potrzebujemy zasięgnąć opinii pracowników – czy to na temat stopnia zrozumienia strategii, jakości kultury organizacyjnej, oczekiwań wobec przełożonych i firmy, czy gotowości firmy do planowanej zmiany. Wiedza ta jest niezbędna do antycypacji kulturowego zaplecza każdej strategii, zmiany, czy projektu jaki planuje się wdrożyć. Dlaczego? Z dwóch ważnych powodów:

 • Po pierwsze, to na pracownikach finalnie leży odpowiedzialność za skuteczne wdrożenie planów w życie. Jeśli nie uwzględnimy ich perspektywy i poprzez zapewnienie wartościowe doświadczeń nie stworzymy im przyjaznego środowiska, albo zbojkotują realizację strategii, albo też będzie trzeba włożyć ogromny wysiłek i koszt w monitorowanie działań podejmowanych przez pracowników
 • Po drugie zaś, wg badań Booz Alen, tylko 10% menedżerów zgłasza trudności w sformułowaniu strategii, ale już 80% z nich deklaruje, że dużych wyzwań przysparza im zbudowanie spójności zespołów pracowniczych wokół planowanych strategii.

W EC prowadzimy różnego rodzaju badania pracowników. Rozmawiamy z nimi bezpośrednio. Czasem indywidualnie, czasem poprzez Grupy fokusowe. Czasem zaś realizujemy konkretne badania poprzez ankiety on-, czy też off-linowe. Zdarza się też, że realizujemy projekty wyjątkowe – jak np. badanie „tajemniczy pracownik”, czy też „tajemniczy kandydat”. Zapraszamy do kontaktu na info@e-c.com.pl, jeśli chcesz zorganizować tego typu badania w swoim przedsiębiorstwie, lub poznać więcej szczegółów na ich temat. Najczęstsze badania, jakie prowadzimy, to:

 • Badanie Doświadczeń Pracowników (EES – Employee Experience Survey) służy do zbadania jakości czynników, które ułatwiają, bądź utrudniają pracownikom wszystkich działów i poziomów organizacyjnych generowanie pożądanych doświadczeń klientów. Badanie to jest doskonałym narzędziem do precyzyjnego zaprojektowania działań, jakie powinni podjąć menedżerowie każdego szczebla, żeby móc skuteczniej zarządzać realizacją strategicznych celów przedsiębiorstwa, w tym doświadczeniami klientów. Badanie służy do zaplanowania konkretnych i pilnych zmian w sposobie funkcjonowania organizacji tak, by ułatwić pracownikom realizację celów i zadań. Badanie opracowane zostało przez światowego znawcę tematyki Customer and Employee Experience Management, Shauna Smith. Poczytaj więcej o Shaunie Smith, z którym współpracujemy od 2004 roku.
 • Audyty oczekiwań pracowników – odkrywamy jakie doświadczenia z danym pracodawcą/przełożonym są na tyle cenne dla pracowników, że chcą się mocno angażować w realizację celów tej firmy, polecać ją swoim znajomym, jako atrakcyjnego pracodawcę i/lub dostawcę. Badanie to prowadzimy poprzez indywidualne wywiady, bądź poprzez Grupy fokusowe. Wnioski z badań służą następnie wielu celom, takim jak np.:
  • Wypracowanie zmian w standardach i systemach wynagrodzenia i premiowania
  • Zaprojektowanie zasad postępowanie menedżerów/liderów
  • Wprowadzenie zmian do sposobów i środowiska pracy
  • Zaprojektowania szkoleń dla menedżerów z zakresu zarządzania, leadershipu, komunikacji, coachingu itd.
 • Management Action Profile (MAP™) – jest innowacyjnym instrumentem realizacji badań typu 360°, przeznaczonym do uzyskania precyzyjnej informacji zwrotnej na temat poziomu kluczowych kompetencji. Jego celem jest to, żeby menedżerowie dokładnie wiedzieli, na rozwoju których obszarów kompetencji menedżerskich powinni się skupić w trakcie uczestnictwa w różnego rodzaju procesach rozwojowych.
  • Badanie realizowane jest drogą elektroniczną. Każdy z ocenianych menedżerów otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej link do strony oraz indywidualne dane logowania. Po dokonaniu samooceny wskazuje swojego przełożonego, 5 podwładnych i 3 współpracowników - menedżerów z tego samego poziomu, którzy dokonują oceny obserwowanych zachowań oraz stopnia ich ważności ze swojej perspektywy.
  • Wszystkie oceny dokonywane przez podwładnych i współpracowników są anonimowe – nie ma możliwości wglądu w to kto i jak ocenił danego menedżera (poza samooceną i oceną przełożonego).
  • Wyniki oceny, w postaci indywidualnego raportu, zawierają oprócz danych statystycznych, także generowane automatycznie rekomendacje rozwojowe
  • Badanie mierzy następujące kompetencje:


  • 1. Planowanie:
  • Zrozumienie i jasność celów zespołowych
  • Zaangażowanie zespołu w realizację celów
  • Zdolność do przekładania celów zespołowych na cele indywidualne

  • 2. Organizowanie i delegowanie
  • Zarządzanie priorytetami
  • Koordynowanie działań
  • Delegowanie zadań i uprawnień

  • 3. Motywowanie i angażowanie
  • Współpraca w zespole
  • Motywacja, zaangażowanie i współudział

  • 4. Komunikacja
  • Informacja zwrotna
  • Zdolność do słuchania oraz dostępność
  • Przepływ informacji

  • 5. Ciągłe doskonalenie procesów
  • Istnienie, wspieranych przez zespół, procedur i standardów
  • Ciągłe wdrażanie usprawnień procesów i usług
  • Zaangażowanie członków zespołu w innowacyjność i zmiany

  • 6. Rozwijanie ludzi
  • Ocena indywidualnej pracy i wyników
  • Pozytywne wzmacnianie zespołu
  • Coaching i rozwój 7. Sposób korzystania z władzy i autorytetu

  • 8. Współpraca z innymi działami

 

REFERENCJE

Jarosław Fotyga, Global HR Partner w Danfoss o badaniu MAP™

MAP™ (Management Action Profile) jest z pewnością najlepszym programem oceny kompetencji menedżerskich dostępnych na polskich rynku, a znam ich naprawdę wiele.

Przeczytaj co inni klienci sądzą na temat współpracy z EC i osiągniętymi dzięki naszym konsultantom rezultatami.

 

REZULTATY

Przypadek Plus GSM (Polkomtel)

W roku 2008 firma przechodziła przez proces rebrandingu. Dla pełnej skuteczności należało się skoncentrować nie tylko na komunikacji marketingowej, lecz również na zbudowaniu wewnętrznej siły organizacji. Firma zdawała sobie sprawę z konieczności zaangażowania w ten proces swoich wszystkich pracowników. Do wypracowania właściwego planu działań, niezbędne było odkrycie mocnych i słabych stron kultury organizacyjnej, procesów, strategii, rozumienia oczekiwań klientów i spójności wszystkich tych czynników ze sobą.Wobec powyższych wyzwań, konsultanci EC przygotowali i zrealizowali dwojakiego rodzaju badania:

 • Wysoce wyspecjalizowane i dostosowane do aktualnej sytuacji badanie „tajemniczy pracownik”, które zostało zrealizowane w trakcie wielkiej Gali dla pracowników.
 • Badanie doświadczeń pracowników (Employee Experience Survey)
 • Opracowanie założeń do Branded Trainingu, czyli szkoleń ściśle opartych o wewnętrzne Generatory Wartości.
Pozyskana w ten sposób wiedza, pozwoliła kierownictwu firmy na zaplanowanie i w wdrożenie niezbędnych planów zmian wewnątrz organizacji.Skontaktuj się z nami na info@e-c.com.pl. jeśli chcesz porozmawiać z przedstawicielami kierownictwa tego Plus GSM.
Executive-Conversation © 2004 - 2016. All rights reserved.